transmisja

online

Parafia pw. św. 

Józefa w Dobiegniewie

Akcja Katolicka

Koordynator: Tadeusz Bednarczuk

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii Świętego Józefa w Dobiegniewie został utworzony na wiosnę 2003 roku, z inicjatywy ówczesnego Ks. Proboszcza Henryka Wojnara. Od początków swojego istnienia kierując się statutem staramy się realizować cel główny Akcji Katolickiej: „pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła”. Cel ten Akcja Katolicka realizuje poprzez:

- pogłębianie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie,

- sycenie wartościami ewangelicznymi życia społecznego,

- zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej,

- kształtowanie działaczy katolickich i wychowanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

Akcja Katolicka może prowadzić:

- działalność oświatową i wychowawczą,

- działalność kulturalną i informacyjno-wydawniczą,

- działalność dobroczynną,

- działalność turystyczno-sportową,

- działalność gospodarczą.

Projekt & wykonanie: Krzysztof Polanowski

Parafia Dobiegniew © 2024

Autorzy zdjęć użytych na stronie: Klaudia Ajryś,

Jakub Sawicki, Marcin Południewski

Wyszukaj na stronie:

Parafia pw. św. Józefa w Dobiegniewie

ul. Staszica 6

66-520 Dobiegniew

tel.: 95 761 10 11